เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
        : Microsoft PowerPoint 2013

            โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office 2013 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอหรืองานพรีเซนเตชัน (Presentation) ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างมาก จุดเด่นของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ก็คือสามารถสร้างงานที่จะนำเสนอได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิโอ ตาราง กราฟ ผังองค์กร การใส่ Effect เพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์และสร้างงานนำเสนอได้ตรงตามที่ออกแบบไว้ เนื่องจากความครบครันของตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint จึงถูกนำมาใช้ในงานนำเสนอ อย่างกว้างขวาง เช่น การนำเสนอแผนงาน การประชุม การอบรมสัมมนา การสร้างสื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือหน่วยงาน เป็นต้น

        บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

        การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หรือบทเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่

แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์
        การใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 นักเรียนควรศึกษาและทำความเข้าใจทีละขั้นตอน เพราะบทเรียนออนไลน์ มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาและสถานที่ นักเรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนสามารถเข้าเรียนซ้ำหัวข้อนั้น ๆ ได้จนกว่าจะเข้าใจ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
        1. ศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บทเรียน
        2. คลิกที่ปุ่ม "แนะนำบทเรียน" เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา
        3. คลิกที่ปุ่ม "แบบทดสอบก่อนเรียน" เพื่อประเมินความรู้ของตนเองก่อนเข้าเรียน
        4. ศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ทั้ง 10 บทเรียน พร้อมทั้งทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมและทำแบบทดสอบประจำบทเรียน เพื่อประเมินความรู้ของตนเอง
        5. หากหัวข้อใดที่นักเรียนไม่เข้าใจ สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนได้อีกครั้ง หรือคลิกที่ปุ่ม "เว็บมาสเตอร์" เพื่อติดต่อครูผู้สอน
        6. เมื่อเรียนจบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "แบบทดสอบหลังเรียน" เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน

แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved. (Update : 15 ก.ค. 2558)
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ขนมไทย

เดินดูราชบุรี

พืชผักสมุนไพร

ร.ร.เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่

ใต้ร่มพระบารมี

อาเซียน